Początek historii SWPK sięga 1957 roku. Wszystko zaczęło się, kiedy komitet organizacyjny pod przewodnictwem dra inż. Władysława Muszyńskiego rozpoczął prace poprzedzające utworzenie organizacji zrzeszającej tych wszystkich, którzy ukończyli i otrzymali dyplom Uczelni. Wtedy też został opracowany i zatwierdzony przez Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa projekt Statutu SWPK. I chociaż na przestrzeni lat Statut ulegał on modyfikacjom, to podstawowe cele, a mianowicie: „skupianie wychowanków PK ze wszystkich okresów istnienia uczelni, stworzenie warunków dla umożliwienia łączności koleżeńskiej, podtrzymywanie i rozwijanie wyniesionych z uczelni zasad etyki zawodowej, utrzymywanie kontaktów kulturalno-towarzyskich, utrzymywanie łączności wychowanków z własną uczelnią i jej władzami oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie całokształtu tradycji związanych z uczelnią” pozostały w nim do dnia dzisiejszego.

  

6 grudnia 1958 r. w sali Wojewódzkiego Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej w Krakowie, w obecności ówczesnego Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Bronisława Kopycińskiego, odbyło się Pierwsze Walne Zebranie na którym formalnie powołano do życia organizację pod nazwą Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

 

Kadencja pierwszego Zarządu Stowarzyszenia trwała dwa lata, pierwszym przewodniczącym był dr inż. Władysław Muszyński, a początkowa liczba członków SWPK wynosiła kilkadziesiąt osób.

Następne lata działalności przynoszą wiele nowych inicjatyw Stowarzyszenia:

  • W trakcie II kadencji SWPK 1960-1970 prowadzonej przez przewodniczącego dr inż. Czesława Mrowca, do programu uroczystości inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej wprowadzone zostało wystąpienie przedstawiciela wychowanków reprezentującego sektor gospodarki. W tym czasie zaczynają się również zjazdy koleżeńskie na uczelni (pierwszy zjazd koleżeński zorganizowany z okazji 25-lecia PZiTB, w grudniu 1960 roku).

  • W III kadencji SWPK 1970-1978 pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Pałasińskiego, dzięki przychylności Rektora PK prof. Jana Wątorskiego Stowarzyszenie rozpoczęło wydawanie informatora o życiu uczelni i stowarzyszenia. Założono rejestr wychowanków PK. Wybrano w drodze konkursu projekt na odznakę SWPK. Ustanowiono Złotą Odznakę oraz godność Honorowego Członka Stowarzyszenia dla szczególnie zasłużonych.

  • IV kadencja 1978–1995 pod kierunkiem prof. Jana Brosia, wprowadziła zmiany w statucie, w tym zapis umożliwiający powoływanie kół terenowych w miejscowościach skupiających, co najmniej 20 absolwentów PK. Pierwsze koło terenowe powstało w czerwcu 1987 r. przy zakładach taboru kolejowego w Nowym Sączu, a kolejne w Bielsku Białej i Sanoku. Odbyły się również zjazdy koleżeńskie związane z odnowieniem immatrykulacji (m.in. 17 kwietnia 1987 r. wspólny zjazd absolwentów PK i AGH w celu odnowień immatrykulacji z okazji 40-lecia rozpoczęcia studiów po drugiej wojnie światowej). Od 1987 roku wprowadzona zostaje zasada uczestniczenia przewodniczącego SWPK w posiedzeniach Senatu PK z głosem doradczym. Na zakończenie tej kadencji przypadł jubileusz 50-lecia istnienia Politechniki Krakowskiej. SWPK włączyło się do programu imprez jubileuszowych. Z tej okazji został zorganizowany zjazd wychowanków uczelni. Odnotowano w tym okresie 2200 członków Stowarzyszenia na ogólną liczbę ok. 40000 absolwentów PK.

  • V kadencja trwała zaledwie 3 lata: 1995-1998. W wyniku obrad Walnego Zebrania prowadzonego już tradycyjnie w obecności Rektora i Senatorów PK wybrany zostaje nowy przewodniczący prof. Tadeusz Broniewski, który z powodów zdrowotnych składa rezygnację w 1997 r. Z istotnych inicjatyw w tej kadencji wymienić można: nawiązanie kontaktów z Radami Wydziałów uczelni oraz pozyskanie - dzięki przychylności Rektora PK prof. Józefa Nizioła - w pełni wyposażonego nowego lokalu.

  • Na VI kadencję 1998-2001 roku, na prezesa SWPK wybrany zostaje dr inż. Ryszard Moszumański. W trakcie tej kadencji Rektor PK prof. Kazimierz Flaga udostępnia nowy, umeblowany i wyposażony lokal dla odbywania spotkań Zarządu Głównego i przekazuje etat dla pracownika sekretariatu. Stowarzyszenie organizuje kilka zjazdów absolwentów, inicjuje działalność wydawniczą, jest fundatorem stypendiów i nagród dla wyróżniających się studentów. Na szczególną uwagę zasługuje zastąpienie studenckiego wydawnictwaPeKawydawnictwem pod nazwąNasza Politechnika, co możliwe było dzięki odpłatnym reklamom umieszczanym w wydawnictwie przez wychowanków uczelni – członków SWPK. Inicjatywą Stowarzyszenia była pomoc, poprzez zorganizowanie akcji cegiełek, w celu zebrania funduszy na dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej PK. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest powołanie Złotej Księgi Wychowanków PK. Wpisuje się do niej osoby, które osiągnęły szczególną pozycje w życiu zawodowym, społecznym lub kulturalnym, posiadających silną więź z uczelnią i stowarzyszeniem. Informacja o laureatach publikowana była w wydawnictwachKto jest kim wśród wychowanków Politechniki Krakowskiej

  • VII kadencja Zarządu SWPK jest przykładem otwarcia stowarzyszenia na działalność rynkową i sektor gospodarki. W maju 2001 roku prezesem SWPK zostaje mgr inż. Jerzy Noworyta (pierwszy w historii Stowarzyszenia prezes reprezentujący sektor biznesu, prowadzący własną działalność gospodarczą, niebędący pracownikiem naukowym PK). W skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wchodzą osoby reprezentujące firmy i instytucje pozauczelniane. W 2002 r. SWPK wspólnie z PK zostaje partnerem w międzynarodowym projekcie realizowanym ze środków Komisji Europejskiej pod nazwąJakość życia ludzi starszych w odniesieniu do warunków przemieszczania się. Projekt SIZE realizowany był przez 3 lata. Koordynatorem naukowym ze strony Stowarzyszenia był prof. Władysław Muszyński, a po jego śmierci prof. Stanisław Juchnowicz. Dzięki projektowi Stowarzyszenie pozyskało znaczące środki finansowe na działalność. SWPK uruchomiło stronę internetową, dzięki której możliwe było nawiązywanie kontaktów, przekazywanie opinii, jak też informowanie o bieżącej działalności stowarzyszenia. Prezentowano twórczość artystyczną absolwentów m.in. rysunki i obrazy Zdzisława Beksińskiego, utwory muzyczne (z możliwością ściągnięcia MP3) Pawła Orkisza, stworzono galerię archiwalnych fotografii absolwentów, itd.. Wśród wielu inicjatyw SWPK z tego okresu wymienić należy: nawiązanie kontaktu z Biurem Karier i Promocji Uczelni, organizację prezentacji firm w czasie Dni Otwartych, organizację praktyk zawodowych w ramach kontraktów indywidualnych oraz obozów naukowych, przekazanie uczelni przez wychowanków PK zaawansowanych technologicznie urządzeń i materiałów dla celów laboratoryjno-dydaktycznych, wznowiono współpracę z Kołem Grodzkim PZiTB. Podjęto również inicjatywy utrwalania więzi międzypokoleniowej poprzez dokumentowanie historii uczelni i gromadzenie pamiątek związanych z życiem studenckim i akademickim (w celu przekazania ich powołanemu Muzeum Politechniki Krakowskiej).

  • W 2005 r. VIII kadencja rozpoczęła się Walnym Zjazdem, który ponownie wybrał Zarząd Główny składający się z osób pracujących poza murami uczelni, a prezesem został mgr inż. Jerzy Malec. Realizacja inicjatyw z poprzednich kadencji: kolejne edycje nominacji Złotych Wychowanków, zjazdy, spotkania koleżeńskie, współpraca z samorządem studenckim, stowarzyszeniem PZiTB, uczestnictwo w bieżącym życiu uczelni, redagowanie strony internetowej stała się wyznacznikiem prac Zarządu. Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższy spowodowała utratę wsparcia uczelni, powodując konieczność samofinansowania się Stowarzyszenia. W tej atmosferze rozpoczynają się obchody roku jubileuszowego SWPK. Przy akceptacji nowego Rektora PK prof. Kazimierza Furtaka inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2008/2009 połączona została z inauguracją obchodów 50-lecia SWPK. Dzięki wysiłkowi zarządu, hojności wychowanków Stowarzyszenia oraz wsparciu Rektora, zorganizowany został program jubileuszowy: inauguracja obchodów w Teatrze J. Słowackiego,Spotkanie po latach w Hotelu Farmona z oprawą artystyczną wychowanków PK - recitalem Pawła Orkisza oraz prezentacją rysunków satyrycznych i karykatur Bogdana Łasochy, Bal Politechniki, wystawa fotografii wychowanka PK – Jana Zycha, wystawa najwybitniejszych architektów – absolwentów PKMTA - Architekci Krakowa zagranicą, sympozjum naukowo-techniczneNowoczesne metody i technologie budowlane, spotkanie pokoleń z władzami uczelni w byłym pierwszym klubie PK (obecnie: klubPod Jaszczurami). 6 grudnia 2008 r. tj. w dniu 50-tej rocznicy pierwszego walnego zebrania, podczas uroczystego spotkania opłatkowego, Stowarzyszenie otrzymało z rąk JM Rektora Prof. Kazimierza Furtaka Złotą Odznakę PK za aktywny udział w życiu Uczelni. Wszyscy uczestnicy spotkania gasili świeczki na torcie urodzinowym.

  • Na IX kadencję w latach 2009-2013 na prezesa Zarządu Głównego ponownie wybrany został mgr inż. Jerzy Noworyta. Kontynuowano prace podjęte w poprzednich kadencjach. Tradycyjnie już w trakcie uroczystości inauguracji Nowego Roku Akademickiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego Prezes SWPK witał nowych studentów w murach uczelni. Po inauguracji w sali lustrzanej teatru odbywały się uroczystości nadania tytułu Złotego Wychowanka osobom nominowanym przez Kapitułę Złotej Księgi. W dniu inauguracji roku akademickiego organizowano również spotkania Złotych Wychowanków oraz absolwentów z władzami uczelni. Równocześnie majowe zjazdy złotych wychowanków przekształciły się w międzypokoleniowe spotkania absolwentów. W 2012 r. Zarząd Główny SWPK na wniosek grupy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK, powołał Koło Seniorów – Absolwentów UTW PK. Przewodniczącym został mgr inż. Mieczysław Zygmunt Kamieński, absolwent pierwszego naboru na powstające wydziały politechniczne (dyplom z 1949 r.), wieloletni członek SWPK i laureat Złotej Księgi Wychowanków PK.

  • W listopadzie 2013 r. Walne Zebranie Członków wyłoniło skład władz Stowarzyszenia na okres 2013-2017. Prezesem X kadencji został mgr inż. Wojciech Rieger. Ta kadencja władz zbiegła się z obchodami 70-lecia Politechniki Krakowskiej. SWPK włączyła się w obchody uroczystości uczelni poprzez inicjatywy dedykowane absolwentom i studentom PK oraz wszystkim osobom zainteresowanym uczestnictwem w tym szczególnym wydarzeniu.

  • W czerwcu 2017 r. miały miejsce kolejne wybory Władz Stowarzyszenia. Na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowego Prezesa na XI kadencję na lata 2017-2020 – po raz pierwszy w historii SWPK prezesem Stowarzyszenia została kobieta, mgr Izabela Paluch. Wyłoniono również skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W styczniu 2018 r. w wyborach uzupełniono skład Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu SWPK. Nowa Prezes Zarządu Stowarzyszenia w przemówieniu inauguracyjnym wskazała na nowe kierunki działalności Stowarzyszenia tj. rozwój aktywności w zakresie wspierania inicjatyw studentów, doktorantów i młodych wychowanków Politechniki Krakowskiej oraz promocji innowacyjnych postaw, akademickiej przedsiębiorczości, propagowaniu idei współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych, aby w ten sposób popularyzować markę i osiągnięcia Politechniki Krakowskiej, jej studentów, pracowników i wychowanków. Ważną datę w działalności SWPK jest tez przypadający na przełom 2018-2019 Jubileusz 60-lecia SWPK.

 

SWPK zrzesza dziś 1650 osób, przy czym czynnych jest 550 członków.

Jest organizacją, która stawia sobie za cel ulepszenie komunikacji między wychowankami, wspieranie działalności kół stowarzyszenia oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska uczelni. Szczególnie ważną jest współpraca z Politechniką Krakowską, przy organizowaniu spotkań networkingowych dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych w celu tworzenia i rozwijania sieci kontaktów dla potrzeb zawodowych oraz ułatwienia kontaktu z przemysłem.

Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w życiu uczelni. Ważnym elementem jest coroczny udział w inauguracji nowego roku akademickiego. Witając nowych studentów staramy się przekazać im, jak ważne w życiu człowieka jest wykształcenie, jak znacząco wpływa na losy człowieka oraz jak wiele możliwości jest przed nimi dzięki wyborowi, którego dokonali (wiedza profesorów, dyspozycyjność pracowników, doświadczenie absolwentów, zaplecze uczelni). Za przykład służyć może nie tylko patron uczelni Tadeusz Kościuszko, ale również wiele sylwetek wychowanków wpisanych do Złotej Księgi prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej.