Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej powstało w 1958 roku z inicjatywy samych Absolwentów i jego misją jest „skupianie wychowanków PK ze wszystkich okresów istnienia uczelni, stworzenie warunków dla umożliwienia łączności koleżeńskiej, podtrzymywanie i rozwijanie wyniesionych z uczelni zasad etyki zawodowej, utrzymywanie kontaktów kulturalno-towarzyskich, utrzymywanie łączności wychowanków z własną uczelnią i jej władzami oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie całokształtu tradycji związanych z uczelnią”

Celami Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej są:
1. Utrzymywanie więzi pomiędzy wychowankami Politechniki Krakowskiej oraz inicjowanie nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich.
2. Utrzymywanie łączności wychowanków z Politechniką Krakowską dla zapewnienia jej stałego rozwoju i utrzymania godnej pozycji w środowisku.
3. Rozwijanie i pielęgnowanie etosu inżyniera-absolwenta Politechniki Krakowskiej.
4. Wspieranie absolwentów Politechniki Krakowskiej  wchodzących w życie zawodowe oraz ułatwianie im samokształcenia.
5. Popularyzacja osiągnięć naukowo-technicznych wychowanków PK.
6. Organizowanie pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
7. Promowanie Uczelni  przez wykorzystywanie doświadczenia i pozycji wychowanków.

Realizacja celów SWPK odbywa się przez:
1. Organizowanie zjazdów i spotkań koleżeńskich absolwentów Politechniki Krakowskiej.
2. Stałą współpracę z władzami PK, jej jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami powołanymi przez Politechnikę Krakowską.
3. Prowadzenie Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
4. Współpracę z organizacjami technicznymi w kraju i za granicą o profilach reprezentowanych przez Politechnikę Krakowską.
5. Organizowanie sesji  naukowo-technicznych, odczytów, kursów itp.
6. Propagowanie i popularyzowanie osiągnięć zawodowych wychowanków Politechniki Krakowskiej.
7. Udzielanie pomocy członkom SWPK w uzyskaniu pracy.
8. Ułatwianie kontaktów pomiędzy absolwentami a jednostkami organizacyjnymi uczelni.
9. Powoływanie Kół SWPK w ośrodkach o większym skupieniu wychowanków.
10. Tworzenie funduszu pomocy i nagród.
11. Promowanie symboli Uczelni.
12. Organizowanie wyjazdów turystycznych, zajęć sportowych i rehabilitacyjnych oraz  uczestnictwa w imprezach kulturalnych.